VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

Metio Software s.r.o.

se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

identifikační číslo: 10932968

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350912

pro vývoj a prodej software

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Metio Software s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 10932968, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350912 („Zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluv uzavíraných mezi Zhotovitelem a třetí osobou („Objednatel“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a Objednatelem a použijí se v celém svém rozsahu, pokud není Smlouvou stanoveno jinak. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.3. Smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou uzavírány v českém jazyce v písemné podobě.

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. V případě, že by se taková změna měla dotýkat již uzavřené Smlouvy, je Zhotovitel povinen ji oznámit emailem Objednateli, a to na emailovou adresu, ze které Objednatel běžně komunikuje. V případě, že s takovou změnou Objednatel nesouhlasí, je oprávněn změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. DEFINICE

2.1Softwarové dílo nebo Dílo - software vytvořený Zhotovitelem pro Objednatele včetně příslušných instalačních médií, obalů a instalačních a uživatelských příruček (bylo-li jejich zhotovení sjednáno). Dílo může zahrnovat také opravy či údržbu existujícího software.

2.2Smlouva je písemná dohoda uzavřena na základě poptávky Objednatele, cenové nabídky Zhotovitele (oferty) a jejím potvrzením Zhotovitelem (akceptace). Smlouvou se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí i písemná objednávka, písemně akceptovaná oběma stranami.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Platnost a účinnost. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami zastoupenými svými oprávněnými zástupci, popř. pověřenými zástupci potvrzující správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách. K akceptaci s odchylkami se nepřihlíží.

3.2. Dodatková doložka. Změny či doplnění Smlouvy smluvní strany budou činit formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které musejí být řádně podepsány oběma smluvními stranami. To neplatí v případě změny identifikačních údajů či kontaktních osob, kdy postačí jednostranné oznámení druhé smluvní straně.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za Dílo je sjednána Smlouvou, přičemž cenu Díla Objednatel uhradí Zhotoviteli bezhotovostně převodem na účet Zhotovitele č. 2501999333/2010, vedený u společnosti Fio banka, a to na základě vystavené faktury se splatností 14 dní.

4.2. Určení ceny. Cenu lze sjednat jako pevnou, na základě hodinové sazby dle aktuálního ceníku Zhotovitele anebo jiným dostatečně určitým způsobem. Nebude-li cena dohodnuta, bude Zhotovitel svou práci účtovat hodinově podle svého ceníku.

4.3. Podmínky akceptace ceny. V případě, že Objednatel akceptuje cenovou nabídku po uplynutí více než 10 dnů od jejího odeslání Zhotovitelem, není Zhotovitel povinen akceptaci přijmout. O tom musí neprodleně informovat Objednatele.

4.4. Zálohy. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úhradu zálohy, a to až do poloviny ceny Díla.

4.5. Platební podmínky. Fakturaci ceny je Zhotovitel oprávněn provádět v případě hodinových sazeb každý kalendářní měsíc za práci provedenou v předchozím měsíci. V případě, že je sjednána pevná cena, je Zhotovitel oprávněn fakturovat práci za každý dílčí celek.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

4.7. Prodlení. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Dílo je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

4.8. Inflační doložka. Zhotovitel je oprávněn každoročně vždy k počátku každého kalendářního roku navýšit cenu o hodnotu meziroční inflace spotřebitelských cen (míra inflace vyjádřená průměrným ročním vývojem spotřebitelských cen posledního kalendářního roku proti průměru roku předchozího), kterou pro předchozí kalendářní rok stanoví Český statistický úřad. O provedeném navýšení cen je Zhotovitel povinen Objednatele písemně informovat.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě hrubého porušení Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména opakované neposkytování součinnosti, porušení mlčenlivosti, neuhrazení sjednané zálohy Objednatelem na cenu Díla či prodlení s platbou ceny nebo její části po dobu nejméně 10 dní.

5.2. Odstoupením od Smlouvy podle výše uvedeného se Smlouva ruší s účinky ke dni prokazatelného doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA A AKCEPTACE

6.1. Termín a místo.Místem předání Díla se rozumí Česká republika, pokud Smlouva nestanovuje jinak. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit ve sjednaném termínu. Pokud termín sjednán nebyl, Zhotovitel Dílo dokončí v přiměřené době.

6.2. Zhotovení a řádné dokončení Díla.Závazek Zhotovitele zhotovit Dílo je splněn řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. Řádným dokončením Díla se rozumí kompletní realizace Díla bez vad a nedodělků bránících užívání dle jeho účelu.

6.3. Předání díla.Zhotovitel předá Dílo Objednateli okamžikem jeho zpřístupnění, o čemž bude Zhotovitel Objednatele písemně informovat na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Předání potvrdí smluvní strany v akceptačním protokole.

6.4. Objednatel je povinen řádně a včas dodané Dílo od Zhotovitele převzít.

6.5. Akceptační protokol.V akceptačním protokole uvedou smluvní strany “Akceptováno bez výhrad” nebo v případě vad nebránících převzetí Díla “Akceptováno s výhradami” vč. soupisu vad a nedodělků. Tyto vady je Zhotovitel povinen v přiměřených lhůtách dohodnutých smluvními stranami v akceptačním protokolu odstranit.

6.6. Objednatel je oprávněn převzít Dílo bez výhrad také tím, že se ve lhůtě 7 dnů od předání Díla k akceptaci Díla nevyjádří a nezašle k Dílu písemné připomínky ani výhrady.

6.7. Objednatel může v případě vad bránících převzetí Díla písemně odmítnout převzetí. V akceptačním protokolu uvede “Neakceptováno” a důvody nepřevzetí Díla. Za vady bránící převzetí lze považovat pouze takové vady, pro které Dílo nebude z hlediska obsahu nebo funkčních vlastností odpovídat sjednanému účelu či technické specifikaci. Zhotovitel je povinen tyto vady, pro které bylo převzetí Díla odmítnuto, neprodleně odstranit, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného písemného doručení Zhotoviteli.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahů do Díla či užití Díla v rozporu se Smlouvou ze strany Objednatele či třetích osob. Dále Zhotovitel nenese odpovědnost za případně vadný obsah Díla dodaný Objednatelem nebo třetí stranou.

7.2. Objednatel bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti Díla, která není výslovně uvedena ve Smlouvě a jejích přílohách, se za vadu nepovažuje.

7.3. Objednatel bere na vědomí, že z povahy software, může dojít v průběhu užívání Díla k chybám v software.

8. VLASTNICKÁ PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1. Součinnost Objednatele. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména poskytovat Zhotoviteli dokumenty, obsah webové aplikace či stránky a informace potřebné pro provedení Díla, potvrzovat přijetí předkládaných dokumentů a částí Díla. Objednatel je povinen splnit požadavky na součinnost do 5 pracovních dnů od doručení těchto požadavků Zhotovitelem.

8.2. Povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel se v souvislosti s realizací Díla zavazuje zejména:

 • realizovat Dílo řádně a včas;
 • při plnění předmětu této Smlouvy postupovat v součinnosti s Objednatelem a podle jeho pokynů;
 • během realizace Díla umožnit Objednateli potřebnou kontrolu dokončených částí za podmínek stanovených Smlouvou, pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit překážky plnění Zhotovitele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínů plnění;

8.3. Společné závazky. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat, zejména si poskytovat včasné, úplné a pravdivé informace potřebné k řádnému plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy a plnit řádně a včas tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů pro poskytnutí věcného plnění, ani k prodlení s úhradou jednotlivých finančních závazků. Dostane-li se některá ze smluvních stran do prodlení s plněním svých závazků, je povinna tuto skutečnost oznámit písemně kontaktní osobě na její e-mail uvedený ve Smlouvě bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně včetně způsobu a termínu jeho odstranění.

8.4. Následky nesoučinnosti. Prodlení Objednatele s poskytnutím řádné a včasné součinnosti (tedy ve stanoveném rozsahu a termínu dle Smlouvy) má za následek prodloužení termínu realizace Díla, za něž Zhotovitel nenese odpovědnost.

8.5. Změna podstatných okolností. Dojde-li ke změně podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na řádné plnění Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny informovat o takové změně druhou smluvní stranu nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění se takové změny.

8.6. Následky porušení povinností. Porušení povinností uvedených v bodech 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 a 8.5 jednou smluvní stranou, může být druhou smluvní stranou považováno za zvlášť závažné porušení Smlouvy.

8.7. Komunikace. Nebude-li uvedeno jinak, veškerá právní jednání související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to el. poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb podle kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě.

8.8. Oznamování změn identifikačních údajů. Smluvní strany jsou povinny po celou dobu trvání smluvního vztahu si vzájemně oznamovat změny všech identifikačních a jiných údajů, vyplývajících ze smluvního vztahu, a to písemně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Jedná se zejména o změny jména, příjmení, obchodní firmy či názvu smluvní strany, adresy trvalého pobytu, sídla či místa podnikání, právní formy a bankovního spojení. Změna údajů dle tohoto článku a změna Kontaktních osob se nepovažuje za změnu Smlouvy; takovou změnu lze provést jednostranným oznámením.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1. Pokud je Dílo nebo jeho část předmětem ochrany práv duševního vlastnictví podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci k užití takového autorského díla nebo jeho části Objednatelem či třetími osobami určenými Objednatelem, a to za účelem naplnění účelu Díla vymezeného Smlouvou („licence“).

9.2. Poskytnutí licence. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvání majetkových práv autora k Díla výhradní, převoditelnou licenci, s právem sublicence, k výkonu práva Díla (včetně update Díla, patch a jiných úprav Díla) a jeho případné další verze (upgrade SW) užít, tj. zejména rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit nebo nechat měnit, spojovat s jiným dílem, jakož i zařazovat do díla souborného, a to neomezeně co do místa a množství s tím, že toto oprávnění začne platit ode dne předání nebo uhrazení všech dlužných faktur Zhotovitele, podle toho, co nastane později.

9.3. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na části dodané Objednatelem, třetí osobou či na Zhotovitelem použité komponenty třetích stran.

9.4. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci ani zčásti.

9.5. Záruka. Zhotovitel neposkytuje na Dílo záruku.

9.6. Servis. Zhotovitel není po předání Díla povinen provádět žádné aktualizace, úpravy a údržbu Díla, ledaže je to výslovně sjednáno. Za tím účelem obvykle strany sjednají samostatnou servisní smlouvu.

9.7. Hmotný nosič dat. Vlastnické právo k případnému hmotnému nosiči dat přechází na Objednatele úplným uhrazením ceny za Dílo. Nebezpečí škody přechází na Objednatele dnem předání Díla.

10. OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace. Důvěrné informace mohou být Smluvní stranou použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu Smlouvy. Smluvní strany nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

10.2. Důvěrnými informacemi se rozumí všechny skutečnosti, o kterých se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti s realizací Díla dle Smlouvy, jedná se zejména o:

 • 10.2.1. Technické či obchodní údaje nebo jiné informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména údaje, know-how, popis funkcionality webové aplikace, algoritmy, procesy, návrhy, průvodní dokumentace, specifikace, zprávy, jména prodejců, zákazníků, cenové informace, podnikatelské, finanční a marketingové plány, vynálezy a objevy;
 • 10.2.2. Analýzy, dokumenty, smlouvy a řešení tvořící součást návrhu řešení;
 • 10.2.3. Další informace, které smluvní strany písemně označí jako důvěrné.

10.3. Porušením závazku mlčenlivosti není:

 • 10.3.1. Pokud smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana,
 • 10.3.2. Poskytnutí chráněných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace;
 • 10.3.3. Poskytnutí této smlouvy osobám ze zákona vázaný povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu této dohody (např. advokát);
 • 10.3.4. Použití chráněných informací v souladu s touto smlouvou neb smlouvami uzavřenými smluvními stranami v souvislosti s realizací Předmětu
 • 10.3.5. Jiné použití chráněných informací s předchozím písemným souhlasem příslušné smluvní strany.

11. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ DÍLA

11.1. Objednatel je oprávněn užívat Dílo v souladu s ustanoveními Smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek, platným právním řádem České republiky, zásadami poctivého obchodního styku, dodanou dokumentací a doporučením Zhotovitele.

11.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.

12. VYŠŠÍ MOC

12.1. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s dokončením Díla nebo jeho části, zprostí se odpovědnosti nahradit škodu z toho vzniklou v případě, že mu v plnění povinnosti dočasně nebo trvale bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vyšší moc).

12.2. Za vyšší moc se považuje každá událost, která je mimo kontrolu Zhotovitele, kterou nebylo možno předvídat a ke které došlo bez jeho zavinění, pokud nebyla způsobena jeho chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména: války a revoluce, teroristické útoky, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a vyhlášené generální stávky v příslušných průmyslových odvětvích.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Zasílání informací souvisejících s podnikem Zhotovitele na elektronickou adresu Objednatele je prováděno na základě oprávněného zájmu Zhotovitele a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel může zasílání takových informací kdykoliv odvolat, a to zasláním písemné výzvy na adresu Zhotovitele nebo emailem na běžně používanou emailovou adresu Zhotovitele.

13.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1. Objednatel i Zhotovitel vyvinou maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v její souvislosti, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

14.2. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u obecného soudu Zhotovitele.

14.3. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Žádná ze smluvních stran však neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku věcně nesprávného či jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany.

14.4. Hradí se pouze skutečně vzniklá škoda, nikoliv ušlý zisk, výnosy či jiná ztráta. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli v souvislosti se Smlouvou maximálně do výše ceny Díla.

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU ÚČINNÉ ODE DNE 01.10.2021

NAPIŠTE NÁM
Tak na co čekáte?

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE S NAŠÍM TÝMEM (60 min, ONLINE)

Během bezplatné konzultace se zaměříme na vaše potřeby a očekávání o funkci softwaru a ujistíme se, zda vaše zadání (popis a očekávání o funkcionalitě software) opravdu odpovídá skutečné potřebě, kterou chcete vyřešit. Někdy se totiž ukáže, že problém je možné řešit jinak, než jak to na první pohled vypadá. Na konci schůzky budete mít jasno, zda jsme ideálním partnerem pro váš projekt a jestli si necháte vypracovat podrobnější analýzu právě od nás.

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (emailová adresa, telefonní číslo, jméno / název firmy). Údaje budou využity pouze pro konkrétní případ týkající se zprávy v odeslaném formuláři.

Chcete se na něco zeptat? Zanechte nám vzkaz.

tym@metiosoftware.cz